TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Dıngılım

Mustafa Özbilge

Suriye Meselesine Dışardan Bakarak İçeriyi Görebilmek

 
A
A
A
A
A
A
A
Suriye Meselesine Dışardan Bakarak İçeriyi Görebilmek

...

I. Genel Bakış

Müslümanların “iç ve dış algıları” modern devletlerle altüst edildi. İçerdeki insanlar, Osmanlı sonrasında dışarda bırakıldı ve merkezdeki Müslümanlar, geriye kalanlardan başka bir iç düşünemeyecek kadar güdük bir hayatı yaşamaya zorlandılar. Eğer içerdekilerin kendi iç dinamikleriyle bir hayatı yaşama imkânları bulunmuş olsa idi, bu dahi bir şeyleri telafi edebilirdi. Oysa ümmetin arasına keskin sınırlar çizenler, ötede beride kalmışların, kendi sınırları dâhilinde, kendi hayatlarını yaşamalarına da izin vermiyorlardı, vermeleri de beklenemezdi.

Osmanlı’yı I. Cihan Harbi’yle yıkmak, bu devletin himayesindeki Müslümanları parçalama projelerinin tek çözümü olarak görüldü. Bunun başarılması, bugün Suriye, Irak, Lübnan, Kudüs, Mısır, Balkanlar örneğinde görüleceği üzere geniş bir zamana yayılacak büyük bir fitnenin de icra edilmesini mümkün kılıyordu. Modern ulus devletlerin aracılığıyla kendimizden olana yabancılaştırılarak ve işin garip tarafı yine kendi kendine bırakılmayıp klasik nizamın dışarda bıraktığının (darülharp) taklidine mücbir olunarak millete suni bir iç inşa etme (ulus) operasyonu yapıldı.

Bu yazı, Suriye’de iki senedir devam eden savaşın, Türkiye’deki Müslümanların veçhesinden nasıl okunabileceği ve meseleye nereden yaklaşılması gerektiği üzerindedir. Halkı Müslüman olan ve muhacir almakta olan diğer ülkeler için de benzer bakış açılarının yoğunlaştırılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Milliyetçi sol parti Baas ve onun politikaları, uzantıları, Arap Baharı denilen şeyin niçini ve nasılı üzerinde durulmayıp bu yazıda daha çok savaş sebebiyle Türkiye’ye gelmiş Suriyelilerin bizim için nasıl bir imtihanı içerdiği; hicret, muhacir ve ensar kavramları merkezinde ele alınacaktır. Bu kavramların çevresinde düşünerek önümüzdeki sıcak meseleye odaklanmamız, iki senedir devam eden kısır bekleyişten bizi belki uzaklaştırır ve yeni imkânlara gebe olacak farklı bir yolu bulmak adına bir şeylere tekrardan bağlayabilir.

II. Muhacir

“Sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamlarına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması demektir; ancak kelime daha çok bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi anlamında kullanılır. Terim olarak genelde gayri müslim ülkeden  (darülharp) İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden Müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem’e ve muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.”

Tarihte hemen birçok peygamberin yaşadığı hicret hadisesi, Hz. Muhammet ve sahabeler ile daha belirgin bir anlam kazanmıştır. Bunda İslam inkılabının başarıyla sonuçlanması ve sonrasında Müslümanların hicreti kendisine bir milat yani varlık çizgisi kılmasındaki pay büyüktür. Hadise, sadece bir yerden bir yere, mekân değiştirme boyutuyla kalmamış, kısa zamanda hicret edilen yerin ismini dahi değiştirecek seviyede bir tesire dönüşmüştür. Hicret, İslam’ın tebliği ve siyaseti açısından bir dönüm noktası oluşturarak dünya tarihinin seyrine de esaslı bir müdahalede bulunmuştur.

Hz. İbrahim’in Nemrut ve kavmi karşısındaki hicreti, Hz. Musa’nın İsrailoğulları’yla Mısır’dan hicreti, Antakya civarındaki Hz. İsa’nın elçilerinin hicreti, Hz. Lût, Hz. Şuayb gibi peygamberlerin hicretleri hepsi de farklı yönleriyle incelenebilirler, ancak bu hicretlerdeki esas unsurun Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahlardan terk olduğu göz ardı edilmemelidir. Daha öz bir ifadeyle maksat Allah’ın rızasına (rızaullah) hicrettir.

Hicret, basit bir anlayışla kaçış yahut firar olarak tanımlanamaz. Muhacirler, Medine’yi yahut Habeşistan’ı yurt edinip arkalarına hiç bakmayan insanlar olmamışlar, aksine Mekke ve bütün arz üzerine bir hesabı sürekli zihinlerinde canlı tutmuşlardır. Medine’deki muhacirin Mekke ile kurduğu rabıta hiç kopmamış; hicret, muhacirin dünyasında hiçbir zaman firarın kayıtsızlığıyla karşılanabilecek bir şeye dönüşmemiştir. Öyle ki Kur’ân-ı Kerim, müminlerin yurtlarına zaferle dönüşlerinin müjdesini mealen şöyle vermektedir:

“O küfredenler, peygamberlerine (şöyle) dediler: “Elbette ve elbette sizi yurdumuzdan çıkaracağız, yahud mutlak ve mutlak dînimize döneceksiniz.” Bunun üzerine Rableri kendilerine (o peygamberlere): “O zâlimleri muhakkak helâk edeceğiz” diye vahyetti. “Ve onlardan sonra sizi behemehâl, o yurda yerleştireceğiz. İşte bu (mükâfatım), benim makamımdan korkanlara, benim tehdidimden korkanlara hastır.” (İbrahim: 13-14)

III. Ensar

Ensar kelimesi, “yardım etmek” anlamındaki nasır kökünden türeyen nasîr veya nâsır sıfatının çoğulu olup ism-i mensubu ensârîdir. İslam literatüründe ensar, Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak suretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Yesribli Müslümanlar için kullanılmıştır.”

Ensar, sahip olunan her şeyi, muhacirle paylaşılabileceğinin ahlakını fedakârca ortaya koymuş müstesna bir nesildir. Muhacir, hicret etmekle nasıl yeniden doğmuş, tazelenmişse ensar da muhacire kucak açıp ona her şartta hizmet etmekle aynı şekilde doğacağının, canlı bir ruha kavuşacağının şuurunda olmuş, bunu tavrıyla, ameliyle göstermiştir. Birbirini tamamlayacak bu iki parçayı Peygamber muâhât ile kardeş kılmıştır.

“Arapça uhuvve kökünden türeyen muâhât sözlükte biriyle kardeş olmak, birini kardeş edinmek anlamına gelir. Hicretten yaklaşık beş ay sonra Mescid-i Nebevî’nin inşaat günlerinde Hz. Peygamber, muhacirlerle ensardan kırk beş kişiyi Enes b. Mâlik’in evine çağırdı ve İslam dininde hilf yoktur, din kardeşliği vardır diyerek bunların arasında ikişer ikişer kardeşlik akdetti; diyet ve fidye meseleleri dâhil olmak üzere karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerini açıkladı.”

Birbirine düşman iki kabile olan Evs ve Hazrec’i öncesinde kardeş kılan Nebi, sonrasında muhaciri ensarla kardeş kılarak dinin nasıl yaşanabileceğinin vasatını göstermiştir. Barış (İslâm), evvela kendinden olanla gerçekleştirilmemiş olsaydı, Peygamber ve arkadaşlarının, sonrasında dışarıyla (küffar) kuracağı her türlü hukuki ilişkiyi zayıf temeller üzerinde bırakacaktı. Peygamber, burada ensar ve muhacir arasında uhuvveti kemaliyle tesis ederek hariçten gelebilecek her türlü sadmeye karşı metin bir yapı oluşturuyor. O yapı, gerek hazarda gerek seferde Peygamber’i hiç utandırmıyor.

IV. Sonuç

Bugün gelmiş olduğumuz noktaya bakarsak Suriye’deki savaş sebebiyle Türkiye’de üç yüz bine yaklaşan Suriyeli muhacir bulunmaktadır. Tarihte bu topraklar muhacir saklamakla meşhurdur. 1800’lerden bugüne Anadolu’ya; Kafkaslardan, Balkanlardan, milyonla göç yaşanmıştır. Türkiye’ye 1923-1933 yılları arasında mübadeleyle binlerce Müslüman yerleştirilmiştir. Yine çevre ülkelerdeki zorba yönetimler sebebiyle Cumhuriyet tarihi içinde Türkiye’ye birçok hicret vuku bulmuştur.

Devlet, kendi politik çıkarları, antlaşmaları doğrultusunda (1988’deki Halepçe katliamı sonrası gelen binlerce kişiye kamplarda yaşatılan sefalet hatırlanabilir) farklı tavırlar da sergilemiştir. İşte burada, meseleye Müslümanların dahli, teveccühü nazarıyla bakılması icap etmektedir, çünkü devletlerin nasıl bir reaksiyon göstereceği her zaman kestirilememektedir. Yine 1982’deki Hama katliamından kaçıp Türkiye’ye sığınan muhacirlerin, zalimlere iade edilmesi (Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’dir) meselenin sadece devlete bırakılamayacak kadar hassas olduğunun ispatıdır.

Burada Müslümanlar, kardeşlerine BM’nin mülteci hukuku üzerinden muamelede bulunup içerisinde yaşadıkları devletin politik çıkarlarına tabi mi olacaklar, yoksa hicretin var ediciliğini, bir imtihan şuuruyla muhacirlerin vücudunda yeniden keşfederek ensar olmanın şerefine mi erişecekler. Bu, Müslümanlar için bir rüştünü ispat olayıdır. Eğer bu rüştü ispatlama yolunda adımlar atılmaz ve kardeşlerin; sadece yeme içme, barınma gibi ihtiyaçlarının muvakkat teminiyle uğraşılırsa Almanya’dan Türkiye’ye gelen bazı zevatın, Suriye’den Türkiye’ye hicret etmiş muhacir üniversite hocalarını, âlimleri toplayarak ne yapmak istedikleri de pek anlaşılamaz.

Sonuç olarak bugün Suriye’den Türkiye’ye hicret etmiş ve burada ikamet etmek isteyen Suriyeli muhacirlerin her türlü talebi Türkiye'deki ensar tarafından giderilmelidir. Bir Suriyeli için İstanbul, Trabzon ve Diyarbakır; Halep, Şam ve Dera’dan farklı görülemeyecek kadar yaşanabilir bir hâle getirilmelidir. Çocuklar burada Türk öğrencilerle beraber okutulmalı, insanlara her türlü iş imkânı sunulmalı, üniversite hocaları ve âlimler bürokratik engellerle usandırılmayıp ilim mahfillerinde yerlerini almalılar. Ümmetin bu imtihanda muvaffak olması yani ensar ve muhacir arasındaki uhuvveti kemaliyle tesis etmesi, yarın hariçten buraya gelebilecek her türlü sadmeye metin bir yapıyla şimdiden karşı konulabileceği anlamına gelir. Bu yola, ancak müminlerin ensar gibi gösterecekleri fedakârlıkla, beldelerini darülhicreye dönüştürmeleriyle girilebilir.

Umarız, uzun zamandır birbirine yabancı kalmış aziz İslâm ümmetinin parçaları, ortaya koyacakları sağlam irade ve feragatle Kur’ân’daki müjdeye mazhar olur, şer gördüğümüz şey başka cihetten bir hayra, rahmete dönüşüverir.

“(İslâm’da) birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar (yok mu?) Allah onlardan râzı olmuştur. Onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. (Allah) bunlar için –kendileri içinde ebedi kalmak üzere- altlarından ırmaklar akar cennetler hazırladı. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır.” (Tevbe: 100)

 


18  Nisan  2013 - 22:52:25 - 2103 günlük
Ekleyen:
Mustafa Özbilge

Okuyan: [4147] Yorumlayan: [2] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: huseyin çakmak 

26.4.2013 - 20:05:19

suriye olayi buyuk ortadogu projesinin bir ayagidir amerikanin fransanin ingiltenin istemedigi bir liderin gitme planidir kaldiki esad olaylari cikaran vatandaslariyla alis verisimi kesti onlara zulum mu etti dinimi yasakladi sen var olan kralligi yikmak isteyip kendi kralligini kurmak istersen karsiligini bulursun bugun ozgur suriye ordusunun basinndaki sahis hristiyandir.esad birde oradaki kurtlerle ugrasmamak icin onlara 7 tane ili teslim etti muhacir olayi ve ensar olayina katilmiyorum cunki ic isyani cikarmadan once esad nemrud gibi firavun gibi lut kavminin ileri gelenleri gibi bir baski ve zulum yapmadi ama madem uc yuzbin kisi ulkemize kandirilarak alditilarak geldiler onlarin korunmasiz yasli hasta ve cocuklarina egitim vermeli guzel yasamasina yardimci olmaliyiz

Yazan: Abdurrrahman Zeynal 

21.4.2013 - 18:17:52

Güzel yazınız için teşekkür ederim. Sitenizde konu ile ilgili bir iki yazı kaleme almış okuyucunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Ne yazık ki geçen zaman bizi haklı çıkardı. Müslümanlar keşke demeden önce dünya olaylarını ve bölge olaylarını keşke doğru analiz edebilseydiler Bugün bu acılar çekilmezdi. Saygılar ve selamlar.

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Kardanadam
• Taraklı'nın İstiklâl Mada
• Belediye Başkanları Muhta
• Şeytan Boşaltır
• Belkıs
• Taksim
• İktidarın Maslahatı mı, M
• Bayramı İâde Edebilir miy
• Taraklı'da, Elvedâ Yâ Şeh
• Cemalettin Hoca ve Hisar
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)
• Bayraktaki AL Rerkten Hab (Dr. Dursun Bostancı)
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI (İzzettin KÖMÜRCÜ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 7 | Bugün Tekil: 795 | Toplam Tekil : 2878257 | Toplam Çoğul: 54280138 | Ip : 100.24.46.10
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..