TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Taraklı Mektubu

İzzettin KÖMÜRCÜ

Ben HAYIR Diyorum

 
A
A
A
A
A
A
A
Ben HAYIR Diyorum

Anayasa değişikliğinin halk tarafından oylamasına çok az bir zaman kaldı. Ben bu oylamada “Hayır” oyu kullanacağımı belirtmek istiyorum

Zaman zaman bana sorulan , benim bu konu hakkında ne gibi bir bilgim olduğunu soran, bana kısaca sen kimsin, ne oluyorsun diyen, bu konu hakkında bana bilgi veren, bu konuda siyasetçi düzeyinde bilgisi olup bana akıl verenler oldu. Ne derlerse desinler, siz çok değerli okuyucularıma bilgimin nereden geldiğini anlatacağım ve okuyucularımızı belki de ilk kez bu kadar ayrıntılı bilgilendireceğim.
İlk önce bu anayasa referandumu hangi değişiklikleri içeriyor diye 3 (üç) ay önce bu işin yapıldığı yer olan TBMM'nin internet sitesinden değişiklik teklifi metnini okudum. Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra ise Resmi Gazete'nin sitesinden tam metini tekrar okudum. Ben az çok fikir edindim. En son AKP'nin internet sitesinde karşılaştırmalı teklif metnini buldum. AKP'nin internet sitesindeki bu çalışmada, değişenleri ve yerine konanları renkli görebiliyorsunuz. bu çalışma bu sitede mevcut, ancak bu çalışmayı bu konuyu yada kanun dilini bilen vatandaşı anlayabilir.
Şimdi bazı okuyucular senin AKP'nin sitesinde ne işin var diye demediklerini bırakmayacaklar.
Bende şu cevabı vereyim, öncelikle ben Türkiye'de yaşıyorsam ve AKP'de Türkiye'nin partisi ise, koskoca ülkeyi yönetiyorlarsa, ne yani Amerika'nın Cumhuriyetçi veya Demokrat Partisi'nin sitesine mi gireydim? O nedenle ilgili olduğum her siteye bilgi almak için girerim, Bunu yapabildiğimiz takdirde önce kendimizin farklı, daha sonra Türkiye'de her şeyin farklı olduğunu göreceğiz.
En son ise geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı anayasa referandumunda nelerin değişeceğini çok basit bir şekilde, hepimizin anlayabileceği bir dille anlatmıştı. Benim çok hoşuma gitti.
Bende siz çok değerli okuyucularımızın bu konuyu en iyi şekilde anlayabilmeniz için bu çalışmayı aktarıyorum. Değişiklikleri kırmızı renkte göstereceğim.
Oylanacak anayasa değişiklikleri kısaca bunları içeriyor. Bu yazıyı okuduktan sonra ben neyi oylayacağımı çok daha iyi anladım. Sizlerde az çok fikir edinirsiniz umarım.
Anayasa referandumunda sonuç ne çıkarsa çıksın, öncelikle TÜRK milletine, TÜRK devletine ve TÜRK vatanına, “HAYIR” lı olsun dilerim. Siz çok sevdiğim okuyucularıma da “HAYIR” lı günler diler, her şeyin gönlünüzün istediği gibi olmasını dilerim. (Evet hariç.)
 
Anadolu Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre 12 Eylül'de yapılacak oylamada halkın paket olarak tercih belirteceği anayasa değişikliği şu düzenlemeleri içeriyor:
-Kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.
-Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirmeyi, bu verilere erişmeyi, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etmeyi ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacak. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecek.
-Yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle ve hakim kararıyla sınırlandırabilecek.
-Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacak.
-Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilecek.
-Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşme emeklilere de yansıtılacak.
-Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde neden oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.
-"Kamu Denetçiliği Kurumu" (ombudsmanlık) oluşturulacak. Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisini, TBMM, gizli oyla ve 4 yıl için seçecek.
-Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılacak.
-TBMM Başkanlık Divanı 2. dönem sonuna kadar görev yapacak.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI
-Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak.
-İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, "yerindelik denetimi" yapılamayacak.
TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
-Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacak.
-Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişlerince yapılacak.
ASKERİ YARGI
-Askeri yargının görev alanı yeniden belirlenecek. Askeri yargı, askeri ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.
-Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar, her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.
-Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.
ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI
-Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri ''asıl üye'' sıfatını kazanacak.
-Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapılabilecek.
-TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulunun her üyelik için göstereceği 3'er; 1 üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla seçecek.
-Cumhurbaşkanı; 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince her üyelik için gösterilecek 3'er aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi ise YÖK'ün, kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3'er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından belirleyecek.
-Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak. Bölümler, başkanvekilinin başkanlığında 4 üyenin katılımı ile toplanacak. Genel Kurul ise mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az 12 üye ile toplanacak. Bölümler ve genel kurul, kararlarını salt çoğunluk ile alacak.
-Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara genel kurul bakacak.
-Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinin iptali ile siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyuyla karar verebilecek.
-Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanacak.
-Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinden inceleyecek. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilecek. Mahkeme, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilecek, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinleyecek.
-Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.
-Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kişi iki defa üyeliğe seçilemeyecek. 12 yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak.
YÜCE DİVAN
-Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak.
-Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için "hakimlik teminatı" geçerli olacak.
HSYK'NIN YAPISI
-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırılacak. HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'a çıkarılacak. HSYK 3 daire halinde çalışacak.
-Adalet Bakanı, HSYK Başkanlığı görevini sürdürecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı da Kurulda yer almaya devam edecek.
-Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.
-Kurulun "meslekten çıkarma" cezasına ilişkin kararlarına itiraz edilebilecek, ancak diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.
-HSYK'nın mevcut asıl ve yedek üyelerinin görevleri seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek.
GEÇİCİ 15. MADDE
-"Ekonomik ve Sosyal Konsey" Anayasa kapsamına alınacak.
-12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kalkacak.
Kaynak:Anadolu Ajansı


25 Ağustos 2010 - 14:33:07 - 3070 günlük
Ekleyen:
İzzettin KÖMÜRCÜ

Okuyan: [14758] Yorumlayan: [34] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: kamil uzun 

30.8.2010 - 19:16:25

Beni kıracak bir söz söylemediniz bu konuda rahat olunuz. "Parti değiştirecek kadar" demişsiniz gerisini anlayın artık ben lafın oraya gelmesini istemezdim. Yani sizin parti değiştirmeyecek kadar sağlam karakterli olduğunuzu biliyorum.Büyüklerinizi tanıdığım için ben konunun akışının buraya gelmesine sebep olduğüumdan üzüldüm. Ben özür dilerim

Yazan: ETHEM CİHAN 

30.8.2010 - 11:56:52

kAMİL kardeş kim olduğunu çıkaramadım beni ülkücü zannetmen normal çünkü o yıllarda ve halen en iyi dostlarım ülkücü idi.Ama biz hiç bir zaman aramızda siyaset konuşmadık birbirimizi saf değiştirmeye,etkilemeye çalışmadık.Bizim için DOSTLUK her zaman siyasetten önce gelir.Neden üzüldüğünü anlıyamadım ama seni kıracak bir söz söylediysem özür dilerim

Yazan: kemalist 

29.8.2010 - 23:25:50

ÜSTÜNLERİN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DENİLEN BİR LAF VAR ORTADA. AKP LİLER BU SÖYLEMİ KENDİ ARALARINDA TERSTEN SÖYLÜYOLARMIŞ AMAN DİKKAT...!!!

Yazan: ETHEM CİHAN 

29.8.2010 - 15:46:22

Hakem kurulunu iki dudağının arasına bırakılmış.Gelişme,iyileştirme,hak tanıma bumudur? Anayasa çocuklar için şöyle bir düzenleme getirmiş'Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır'Peki bu düzenleme olmazsa devlet çocukları korumıyacakmı?Sokak çocukları bu madde ile kurtulacakmı?Anayasanın 41.maddesinde çocukları korur diye bir madde zaten var.Kaldıki Türkiye taraf olduğu ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE daha kapsamlı korumak zorunda.Bu değişiklikle sanki bu haklar ilk defa tanınıyormuş gibi izlenim veriliyor yani göz boyama.Bende neden HAYIR dediğimi inşallah izah edebilmişimdir

Yazan: kamil uzun 

29.8.2010 - 15:27:02

Ben çocuk yaşımın idrakiyle o yıllarda Ethem abiyi ülkücü safta bilirdim. E yıllar oldu tabi görmeyeli, fikirlerini, siyasi görüşünü aklı selimle idrak edecek yaşlarımda hiç görmedim. Atadan gelen bir aile dostluğumuz vardı büyükler vefat edince o da kalmadı. Son mesajında ki son sözlerini sarfedeceğini bilseydim bu yorumları hiç atmazdım üzüldüm gerçekten. Şu anda öyle bir devir geçiriyoruz ki solcularla sağcılar birbirine karışmış durumda kim hangi safta bilemiyoruz.Saygılarımla

Yazan: ETHEM CİHAN 

29.8.2010 - 15:24:04

Memurlara toplu sözleşme deniliyor toplu görüşme adı altında yapılıyordu sadece ismi değişerek toplu sözleşme oldu.Memurlar toplu sözleşmede idare ile anlaşırlarsa sorun yok anlaşamazlarsa AKP Anayasası şöyle diyor UYUŞMAZLIK ÇIKMASI HALİNDE TARAFLAR KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA BAŞVURABİLİR". NASIL BİR KURUL BU? BÜROKRATLARDAN OLUŞAN BİR KURUL. YANİ MEMURLAR İDARE İLE ANLAŞAMAZLARSA, İDARE'NİN KURDUĞU "HAKEM KURULU" KARAR VERİYOR. Nasıl bir sözleşme ki bu sonucu yine idareye bağlı kamu görevlileri sonucu beğenmezse yargıya gitme hakları yok.AKP Anayasası kurulun kuralları kesindir diyor.Yıllardır sendikal faaliyetlerde sendikalarda bulunmuş biri olarak soruyorum .Grev hakkı yok anlaşma olmazsa yargıya gitme hakkı yok,uzlaşma yok adı TOPLU SÖZLEŞME.Dahaıda var MEMURLARIN MALİ HAKLARI, ÖZLÜK HAKLARI" ESKİDEN YASA İLE DÜZENLENİRKEN, YANİ GÜVENCE ALTINDA İKEN, YENİ DEĞİŞİKLİK İLE ARTIK "TOPLU SÖZLEŞME" İLE DÜZENLENİYOR. YANİ İKTİDARIN KURDUĞU VE YARGIÇ DENETİMİNE DE BAĞLI OLMAYAN "

Yazan: ismail yavuz 

29.8.2010 - 10:56:14

her zaman söylüyorum Taraklımızda Haluk Abi ve Nadir Abi gibi toplumu doğru biçimde aydınlatabilen aklı-selim insaların olması bizim için büyük bir nimet. Üslupları ne kadar temiz kimseye çamur atmadan kimseyi kırmadan incitmeden yazılan yorumları da harika. Neden EVET dediklerini ne kadar güzel izah etmişler. çok teşekkür ediyorum...

Yazan: HALKIN SESİ 

29.8.2010 - 05:50:31

BENCE BU SEÇİMDE BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTSİN DİYENLER HAYIR DİYECEK...AYDINLIK..DEMOKRATİK..VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE DİYENLER..EVET DİYECEK..BU YÜZDEN ON KERE..YÜZ KERE..BİN KERE..MİLYON KERE..MİLYAR KERE EVET..EVET..EVETTTT..KÖRE KIRMIZIYI ANLATAMAYACAĞIM İÇİN FAZLA SÖZEDE GEREK YOK..RABBİM HERKESE AKIL VERMİŞ.KİMİ İYİYE-GÜZELE KULLANIR..KİMİDE KÖTÜYE-ÇİRKİNE..

Yazan: A.Haluk Pektaş 

28.8.2010 - 17:23:16

>>>neden sorgusuz sualsiz kapı dışına bırakılıp bütün haklarının elinden alındığını lütfen tarafsız araştır)Sen her darbede ülkemizi yıllar geriye götüren demokrasi katliamı ve zulüm haline gelmiş darbelerin önünün kesilmesine mi karşısın? Hayır sen bir görüşe karşısın.Bu değişiklikleri CHP iktidar olarak yapsaydı alkışlardın.Çünkü bukadar müsbete karşı olmanın tek sebebi prangaya vurulmuş düşüncelerin demokrat ve özgür düşünemesi.yazımda da ifade ettiğim gibi önce hayır denir veya evet denir sonra gerek görürse sebepler icad edilir.Aklı ve demokratik yeteneği olan hiç kimse bu anayasayı mükemmel demez.Lakin bir iki adım demokrasiye adım atılmışsa buna da aklı selimin karşı olması ancak yukarıda ve yazımda ifade ettiğim sebeplerdir.Bunlara da ancak Ziya Paşa nın mısraı"Dide-i huffaş rencide olur ziyadan"(baykuşun gözleri aydınlıktan rahatsız olur) demek lazım vesselam...

Yazan: A.Haluk Pektaş 

28.8.2010 - 16:59:21

>>>İzzettin yanıbaşındaki yazımı da iki defa anlayarak senin okumanı rica edeyim hür iradeyi anlarsın belki...Şimdi soruyorum:Sen Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak pozitif ayrıcalığa mı karşısın?Sen birden fazla sendikaya üye olabilmeye memur ve kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme hakkına mı karşısın?Sen emsali hiç bir uygar ülkede görülmeyen mensubunun hukuk kapısını kapatarak binlerce asker vatan evladının aile ve yaşam düzenini yıkan YAŞ kararlarının hukuki haklar çerçevesinde verilebilmesine mi karşısın?Sen devletin üst düzey memuru olmasına rağmen Demoklesin kılıcı gibi devlet içinde devlet olan generallerin,meclis başkanının da yüce divanda yargılanmasına mı karşısın?(son 7 mehmetçiğin şehit olduğu Heron skandalını araştır)Sev Yüksek yargını kendi içinde dönen seçim sistemini geniş satha yayarak demokratik hakların yaygınlaşmasına mı karşısın?(HSYK nın Şemdinli olayını soruşturanVan savcısını>>>

Yazan: bahar gulaçar 

28.8.2010 - 16:46:35

Sayın Nadir bey size soruyorum şimdi Millet iradesi ile ANAYASA yapılmasının önü kapalımıdır?

Yazan: A.Haluk Pektaş 

28.8.2010 - 16:34:23

Teşbihte hata olmazmış.Bir delinin attığı taşı dokuz akıllı çıkaramazmış.İzzettin bir taş attı akıllılar çıkarmaya uğraşırken birbirine düştü ve taşıda düşürdüler.Ben İzzettinin yazısını iki defa okudum kırmızı renkli açıklamaya göre neden hayır dediğini anlayamadım.Neyse,kronik CHP liliğin nükseden muannit hastalığı dedim geçtim.Ama yorumunu okuyunca acaba bu taşı sansasyon ve biraz hareket olsun içinmi attı dedim çünkü yorumundaki kendisine ait"Bende referandumda"HAYIR" diyeceğimi ve neden "HAYIR" diyeceğimi ideolojik düşüncelerimi katmadan açıkça beyan ettim.Düşüncelerimi empoze etme gayretinde değilim.Elbette her seçmen hür iradesini kullanarak anayasa değişkliğine"EVET"yada"HAYIR" şeklinde tercihini yapacaktır"ifadeleri ile yazısı da kanun açıklamaları da aymazlık ve tenakuz içinde.yazıda neden hayır diyeceğine dair en küçük bir izah ve açıklama yok!Sadece kanaatı var."HAYIR"sözler neden hayırın değil kanaatın ifadesi yazıda.İdeolojik değil diyor(evet hariç)israrla HAYIR diyor>>>>

Sayfa: 1 2 3
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI
• Şov Peşinde Değiliz…
• Yazdığım Yazının Arkasınd
• PARAMPARÇA
• Yarıdan Yarıya Tribün Key
• CHP-İyi Parti- SP Taraklı
• CHP Taraklı Belediye Baş
• 24 Kasım Öğretmenler Günü
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)
• Bayraktaki AL Rerkten Hab (Dr. Dursun Bostancı)
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI (İzzettin KÖMÜRCÜ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 13 | Bugün Tekil: 791 | Toplam Tekil : 2878253 | Toplam Çoğul: 54279998 | Ip : 100.24.46.10
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..